Tất tần tật về Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 14/08/2022

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần hai (theo quyết định số 301/UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn – Gia Định). Theo đó, quận Nhất và quận Nhì cũ hợp nhất lại thành quận 1 cho đến ngày nay.
 
Quận 1 nằm ở vị trí trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Quận Nhất và Quận Nhì (Sài Gòn cũ) được sáp nhập vào năm 1976. Những năm qua, Quận 1 đã có những bước chuyển biến lớn lao trong xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, giữ vững và phát huy ưu thế của một trung tâm thành phố về: Hành chính và ngoại giao Quận 1 có 128 cơ quan ban ngành Thành phố, Trung ương trú đóng.

quan-1

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

quan-1

1. Thông tin, bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận 1

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Chỉ tiêu sử dụng đất của Quận 1 năm 2022 được phân bổ như sau:

Đất phi nông nghiệp phân bổ 772 ha, bao gồm:

 • Đất quốc phòng: phân bổ 8 ha;
 • Đất an ninh: phân bổ 24 ha;
 • Đất thương mại, dịch vụ: phân bổ 94 ha;
 • Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: phân bổ 320 ha. Trong đó:
 • Đất xây dựng cơ sở văn hóa: phân bổ 25 ha;
 • Đất xây dựng cơ sở y tế: phân bổ 15 ha;
 • Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: phân bổ 29 ha;
 • Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: phân bổ 7 ha;
 • Đất có di tích lịch sử – văn hóa: phân bổ 15 ha;
 • Đất ở tại đô thị: phân bổ 202 ha;
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan: phân bổ 23 ha;
 • Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: phân bổ 8 ha;
 • Đất xây dựng cơ sở ngoại giao: phân bổ 6 ha;
 • Đất cơ sở tôn giáo: phân bổ 13 ha;

1.2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất các năm trước, các dự án đăng ký mới năm 2022 và nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân, UBND Quận 1 tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 như sau:

1.2.1. Đất quốc phòng

Diện tích năm 2022 là 23,67 ha, chiếm tỷ lệ 3,07% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 1,30 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất giao thông (thực hiện dự án Cầu Thủ Thiêm 2).

1.2.2. Đất an ninh

Diện tích năm 2022 là 24,38 ha, chiếm tỷ lệ 3,16% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,02 ha so với năm 2020 do chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ (thực hiện dự án: Khu thương mại dịch vụ (thuộc dự án tứ giác Nguyễn Cư Trinh)).

1.2.3. Đất thương mại, dịch vụ

Diện tích năm 2022 là 78,57 ha, chiếm tỷ lệ 10,18% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 3,43 ha so với năm 2020. Biến động diện tích đất thương mại, dịch vụ như sau:

 • Biến động giảm 0,88 ha do chuyển mục đích sang các loại đất: Đất phát triển hạ tầng 0,60 ha; Đất ở tại đô thị 0,28 ha.
 • Biến động tăng 4,31 ha, được chuyển mục đích từ các loại đất: Đất an ninh 0,02 ha; Đất phát triển hạ tầng 0,89 ha; Đất ở tại đô thị 3,37 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha

1.2.4. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Diện tích năm 2022 là 279,19 ha, chiếm tỷ lệ 36,17% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 2,77 ha so với năm 2020. Kế hoạch sử dụng đất của các loại đất thuộc nhóm đất phát triển hạ tầng như sau:

 • Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích năm 2022 là 14,28 ha, chiếm tỷ lệ 1,85% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,49 ha so với năm 2020 do chuyển mục đích sang các loại đất: đất giao thông 0,34 ha; đất công trình năng lượng 0,15 ha.
 • Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích năm 2022 là 14,49 ha, chiếm tỷ lệ 1,88% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 1,00 ha so với năm 2020 do thực hiện dự án Quy hoạch mới Bệnh viện Sài Gòn thuộc dự án Tứ giác Nguyễn Cư Trinh (dự án được duyệt năm 2016). Diện tích tăng được chuyển mục đích từ các loại đất: đất thương mại, dịch vụ 0,03 ha; đất giao thông 0,12 ha; đất ở tại đô thị 0,59 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,21 ha; đất cơ sở tôn giáo 0,05 ha.
 • Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo: Diện tích năm 2022 là 26,00 ha, chiếm tỷ lệ 3,37% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,16 ha so với năm 2020.
 • Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao: Diện tích năm 2022 là 6,28 ha, chiếm tỷ lệ 0,81% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 0,29 ha so với năm 2020.
 • Đất cơ sở khoa học và công nghệ: Diện tích năm 2022 là 3,29 ha, chiếm tỷ lệ 0,43% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,09 ha so với năm 2020 do chuyển mục đích sang các loại đất: đất thương mại, dịch vụ 0,04 ha; đất giao thông 0,05 ha.
 • Đất giao thông: Diện tích năm 2022 là 206,24 ha, chiếm tỷ lệ 26,72% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 2,06 ha so với năm 2020.
 • Đất thủy lợi: Diện tích năm 2022 là 0,09 ha, chiếm tỷ lệ 0,01% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 0,01 ha so với năm 2020. Diện tích tăng được chuyển mục đích từ đất giao thông 0,01 ha do thực hiện dự án Cống kiểm soát triều Bến Nghé (thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)) tại phường Nguyễn Thái Bình (dự án được duyệt năm 2016).
 • Đất công trình năng lượng: Diện tích năm 2022 là 1,81 ha, chiếm tỷ lệ 0,23% diện tích tự nhiên toàn quận, thực tăng 0,15 ha so với năm 2020 do thực hiện dự án Trạm biến áp tại Công viên Tao Đàn thuộc Dự án Tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành – Tham Lương.
 • Các loại đất: Đất cơ sở dịch vụ xã hội, đất công trình bưu chính viễn thông, đất chợ: không thay đổi diện tích so với năm 2020. Trong đó: Đất cơ sở dịch vụ xã hội 0,25 ha; Đất công trình bưu chính viễn thông 4,06 ha; Đất chợ 2,39 ha.

1.2.5. Đất ở tại đô thị

Diện tích năm 2022 là 201,57 ha, chiếm tỷ lệ 26,12% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 4,37 ha so với năm 2020. Biến động diện tích trong năm 2022 như sau:

+ Biến động giảm 4,77 ha do chuyển mục đích sang các loại đất: Đất thương mại, dịch vụ 3,37 ha; Đất phát triển hạ tầng 1,36 ha; Đất cơ sở tôn giáo 0,04 ha.

+ Biến động tăng 0,40 ha do được chuyển mục đích từ các loại đất: Đất thương mại, dịch vụ 0,28 ha; Đất phát triển hạ tầng 0,12 ha. Trong năm 2022 có 05 trường hợp chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị của hộ gia đình cá nhân với diện tích 0,0735 ha tại 03 phường Bến Nghé, Tân Định, Cầu Ông Lãnh

1.2.6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích năm 2022 là 22,07 ha, chiếm tỷ lệ 2,86% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,35 ha so với năm 2020, do chuyển mục đích sang các loại đất: đất thương mại, dịch vụ 0,03 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,21 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 0,01 ha; đất giao thông 0,10 ha.

1.2.7. Đất cơ sở tôn giáo

Diện tích năm 2022 là 13,35 ha, chiếm tỷ lệ 1,73% diện tích tự nhiên toàn quận, không thay đổi so với năm 2020. Biến động diện tích năm 2022 như sau:

+ Biến động giảm 0,05 ha do chuyển mục đích sang đất xây dựng cơ sở y tế (dự án Quy hoạch mới Bệnh viện Sài Gòn).

+ Biến động tăng 0,05 ha được chuyển mục đích từ đất ở tại đô thị 0,04 ha và đất giao thông 0,01 ha do thực hiện dự án Quy hoạch Cơ quan giáo lý thuộc dự án Tứ giác Nguyễn Cư Trinh (dự án được duyệt năm 2016).

1.2.8. Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Diện tích năm 2022 là 44,16 ha, chiếm tỷ lệ 5,72% diện tích tự nhiên toàn quận, thực giảm 0,14 ha so với năm 2020 do chuyển mục đích sang đất giao thông.

1.2.9. Các loại đất còn lại (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất có di tích lịch sử – văn hóa; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở ngoại giao; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Đất sinh hoạt cộng đồng; đất cơ sở tín ngưỡng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối) có diện tích không thay đổi so với năm 2020. Trong đó:

 • Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,02 ha.
 • Đất có di tích lịch sử
 • văn hóa: 15,18 ha.
 • Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 6,68 ha.
 • Đất xây dựng cơ sở ngoại giao: 5,98 ha.
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,02 ha.
 • Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,13 ha.
 • Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,88 ha.
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 56,00 ha.

1.3. Diện tích đất cần thu hồi

Năm 2022, trên địa bàn Quận 1 cần thu hồi 8,92 ha để thực hiện các dự án. Trong đó:

 • Đất quốc phòng 1,30 ha.
 • Đất an ninh 0,02 ha.
 • Đất thương mại, dịch vụ 0,84 ha.
 • Đất phát triển hạ tầng 0,90 ha. Trong đó:
 • Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,49 ha.
 • Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo 0,32 ha.
 • Đất cơ sở khoa học và công nghệ 0,09 ha.
 • Đất ở tại đô thị 5,33 ha.
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,35 ha.
 • Đất cơ sở tôn giáo 0,05 ha.
 • Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,13 ha.

GIAO THÔNG QUẬN 7

Nằm bên sông Sài Gòn, tiếp cận đầu mối giao thông đường thủy thông qua hai cảng: Sài Gòn và Khánh Hội, thuận lợi cho việc thông thương với các nước trên thế giới bằng đường biển.

Hệ thống kinh rạch Bến Nghé, Thị Nghè thuận lợi về vận tải hàng hóa giữa trung tâm thành phố và đồng bằng sông Cửu Long.

Hệ thống đường bộ: 

 • Nối liền Chợ Lớn với trung tâm thành phố bằng đường Trần Hưng Đạo.
 • Đi miền Đông, miền Tây bằng trục lộ chính là đường Nguyễn Thị Minh Khai.
 • Đi Tây Ninh và Campuchia và nối với Quốc lộ 1 bằng trục lộ chính là đường Cách Mạng Tháng Tám.
 • Đi sân bay Tân Sơn Nhất có đường chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
 • Đi ga Sài Gòn bằng trục lộ chính là đường Cách Mạng Tháng Tám.
 

  Nhận báo giá & khuyến mãi chi tiết từ chủ đầu tư

  BẢN ĐỒ QUẬN 1 – QUẬN 1 CÓ BAO NHIÊU PHƯỜNG?

  Quận 1 án ngữ tại vị trí trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, nơi được ví như trái tim đô thị. Khu vực trọng điểm có các mặt bên tiếp giáp với những quận lỵ lớn như sau:

  • Phía Đông Quận 1: Nằm tiếp giáp với Thành phố Thủ Đức có ranh giới là sông Sài Gòn.
  • Phía Tây Quận 1: Tiếp giáp với quận 3 và quận 5.
  • Phía Nam quận 1: Nằm liền kề với quận 4 có rạch Bến Nghé được chọn làm ranh giới giữa 2 quận.
  • Phía Bắc Quận 1: Nằm giáp với quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận lấy kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè làm ranh giới chung. 

  Nhờ vị trí đặc biệt đắc địa như thế mà quận nhất đem đến sự kết nối nhanh cho cư dân trong ngoài vùng. Người dân nơi đây có thể di chuyển từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong một cách thuận lợi thông qua nhiều nhiều ngả đường khác nhau.

  quan-1

   Nhận báo giá & khuyến mãi chi tiết từ chủ đầu tư

   ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 1

   • Các công trình kiến trúc trứ danh: Nhà Hát Lớn, Bưu Điện Trung Tâm, Tòa Nhà Bitexco Financial, Tòa Nhà Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố và Dinh Độc Lập,…
   • Các công trình tôn giáo: Chùa Ngọc Hoàng, chùa Lâm Tế, đền bà Ấn Độ Mariamman, đền Ấn Giáo Sri Thenday Yutthapani, Thánh Đường Hồi giáo Musulman, Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, nhà thờ Huyện Sĩ,…
   • Hệ thống bảo tàng lớn: Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM, Bảo Tàng Lịch Sử TP.HCM, Bảo Tàng Địa Chất TP.HCM và Thư Viện Tổng Hợp TP.HCM,…

   quan-1

   Chợ Bến Thành

   • Địa chỉ: Phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM
   • Diện tích: 13ha.
   • Giờ phục vụ: Từ 7h00 – 19h00

   Điểm đặc sắc

   • Có hàng trăm ngàn sản phẩm đủ mọi chủng loại: Gồm quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, đồ thủ công mỹ nghệ, thực phẩm tươi, khô và cả hoa tươi,…
   • Ẩm thực phong phú: Cơm tấm, bún riêu, bún mắm, gỏi cuốn, bún thịt nướng, chè bà Ba, chè bà Bảy và các món ăn đặc sản của miền Nam,…

   Phố đi bộ Nguyễn Huệ

   • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
   • Diện tích: Dài 670m, rộng 64m.
   • Giờ đi bộ: Từ 18h00 – 22h00 các ngày trong tuần.

   Điểm đặc sắc: 

   • Sạch đẹp: Trên tuyến phố đi bộ không hề có xe qua lại, cũng không có dây điện chằng chịt và rác thải khắp nơi. Nơi đây chỉ có những làn kẽ dành cho người muốn dạo phố về đêm.
   • Trò chơi vui nhộn: Trượt patin, trượt ván, các bữa tiệc âm nhạc đường phố, các nhóm sinh viên sinh hoạt văn nghệ, nhiều bạn trẻ chụp hình check in,… 
   • Địa điểm ăn uống và mua sắm đa dạng: Bao gồm nhà hàng, quán cà phê và quán trà sữa nổi tiếng như Phúc Long, Boo Coffee,… Ngoài ra, còn có hàng loạt shop thời trang mở cửa phục vụ khách hàng đến khuya.

   Phố Tây Bùi Viện

   • Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM.
   • Diện tích: Dài 500m. 
   • Giờ phục vụ: 19h00 – 2h00 sáng hôm sau trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.

   Điểm đặc sắc:

   • Khu phố dành cho người Tây: Đây là nơi tập trung nhiều người nước ngoài nhất Sài Gòn. Bạn có thể tìm thấy đủ mọi loại người như Hàn, Nhật, Anh, Út, Mỹ, Phi,…
   • Nhiều hoạt động vui chơi giải trí: Gian hàng trò chơi dân gian, trình diễn đường phố, đi dạo, mua sắm, liên hoan cùng bạn bè,…
   • Ẩm thực đa dạng: Loạt quán nổi danh gồm Làng Nướng Nhỏ Bà Sáu, Quán Nướng Cô Lệ phục vụ các món nướng hấp dẫn như chân gà, thịt bò, thịt lợn, hải sản và nhất là bia tươi,…

   Sài Gòn Garden 

   • Địa chỉ: 99 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
   • Diện tích: 30ha.
   • Giờ phục vụ: 8h00 – 22h00 phút

   Điểm đặc sắc:

   • Phong cách thiết kế đậm chất châu châu: Hiện đại, sang trọng và cực kỳ tinh tế.
   • Có 4 tầng chức năng riêng biệt: Tầng trệt được bố trí hàng loạt quán cà phê và shop hoa tươi siêu đẹp. Riêng tầng 2, 3, 4 là nơi tọa lạc của hệ thống nhà hàng ẩm thực phục vụ các món ăn Nhật, Hàn, Việt, Thái,…
   • Chụp hình check in siêu sang: Các bạn trẻ có thể chụp hình check in cùng với loạt hàng quán sang trọng có lối bày trí cực Tây. 

   Bitexco Financial Tower

   • Địa chỉ: Số 19-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
   • Diện tích: 8ha, bao gồm 68 tầng nhà cao 269m và 3 hầm đổ xe.
   • Giờ phục vụ: 10h00 – 21h30

   Điểm đặc sắc

   • Biểu tượng một thời của Sài Gòn: Đây được xem là hiện thân của sự thịnh vượng và phát triển vượt bậc.
   • Có đài quan sát Sài Gòn Skydeck: Nằm ở tầng 49.
   • Có bãi đỗ trực thăng: Rộng 40m nằm ở tầng thứ 52.
   • Trung tâm mua sắm hàng hiệu: Bao gồm những thương hiệu thời trang nổi danh trên toàn thế giới như Adidas, Pedro, LV, Guci, Warehouse, Charles & Keith…
   • Khu ẩm thực Food Creative: Tọa lạc ở tầng thứ tư của tòa nhà chuyên phục vụ các món ăn từ Á sang Âu.
   • Loại hình vui chơi đa dạng: Thưởng thức cà phê ngon, tán gẫu cùng bạn bè tại quán cà phê miệt vườn, xem phim 3D, 5D tại rạp chiếu phim BHD Star Cineplex Icon 68 ngay tại lầu 3, 4, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao,…

   Ngoài các địa điểm vui chơi trên, bạn cũng có thể ghé qua trung tâm thương mại Takashimaya Việt Nam và Zone 87,… để được thư giãn, giải trí khi ghé thăm quận 1.

   Vê Khí hậu

   Khí hậu thành phố Hồ Chí Minh mang tính chất cận xích đạo nên nhiệt độ cao và khá ổn định trong năm. Số giờ nắng trung bình tháng đạt từ 160 đến 270 giờ. độ ẩm không khí trung bình 79,5%. Nhiệt độ trung bình năm là 27,55°C (tháng nóng nhất là tháng 4, nhiệt độ khoảng 29,3°C – 35°C). Thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa bình quân năm là 1.979 mm. số ngày mưa trung bình năm là 159 ngày (lớn hơn 90% lượng mưa tập trung vào các tháng mùa mưa). Đặc biệt, những cơn mưa thường xảy ra vào buổi xế chiều, mưa to nhưng mau tạnh, đôi khi mưa rả rích kéo dài cả ngày. Mùa khô từ tháng 12 năm này đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ trung bình 27,55°C, không có mùa đông. Thời tiết tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau là những tháng trời đẹp.

   Đặc điểm địa hình

   Địa hình thành phố Hồ Chí Minh phần lớn bằng phẳng, có ít đồi núi ở phía Bắc và Đông Bắc, với độ cao giảm dần theo hướng Đông Nam. Nhìn chung có thể chia địa hình thành phố Hồ Chí Minh thành 4 dạng chính có liên quan đến chọn độ cao bố trí các công trình xây dựng: dạng đất gò cao lượn sóng (độ cao thay đổi từ 4 đến 32 m, trong đó 4 – 10 m chiếm khoảng 19% tổng diện tích. Phần cao trên 10 m chiếm 11%, phân bố phần lớn ở huyện Củ Chi, Hóc Môn, một phần ở Thủ Đức, Bình Chánh); dạng đất bằng phẳng thấp (độ cao xấp xỉ 2 đến 4 m, điều kiện tiêu thoát nước tương đối thuận lợi, phân bố ở nội thành, phần đất của Thủ Đức và Hóc Môn nằm dọc theo sông Sài Gòn và nam Bình Chánh chiếm 15% diện tích); dạng trũng thấp, đầm lầy phía tây nam (độ cao phổ biến từ 1 đến 2 m, chiếm khoảng 34% diện tích); dạng trũng thấp đầm lầy mới hình thành ven biển (độ cao phổ biến khoảng 0 đến 1 m, nhiều nơi dưới 0 m, đa số chịu ảnh hưởng của thuỷ triều hàng ngày, chiếm khoảng 21% diện tích).

   Nhìn chung, địa hình thành phố Hồ Chí Minh không phức tạp, song cũng khá đa dạng, có điều kiện để phát triển nhiều mặt.

    Nhận báo giá & khuyến mãi chi tiết từ chủ đầu tư

    UBND QUẬN 1 – ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

    Làm sao để đến UBND Quận 1

    Hãy vào xem Google Map theo hướng dẫn nhé ! 

     

    Thời gian làm việc của UBND (ủy ban nhân dân) quận 1:

    Từ Thứ 2 – Thứ 6: UBND sẽ làm việc từ 7h30 sáng – đến 17h chiều. Nhưng bạn nên nhớ điều này để công việc suôn sẻ nhất: do số lượng hồ sơ nhiều, cho nên nơi đây thường chốt lại hồ sơ vào trước 4h. Cho nên, nếu có công việc gấp về thủ tục hành chính thì bắt buộc người dân cần lưu ý để tránh thủ đến sớm cho được việc.

    Buổi sáng Thứ 7: Phục vụ nhân dân thừ 7h30 – 11h30 sáng. Cũng lưu ý như trên, do lượng hồ sơ lớn, cho nên để đảm bảo thì bạn nên tới trước 10h sáng là tốt nhất.

    Nắm bắt khung giờ làm việc này sẽ giúp bạn dễ dàng đi làm các thủ tục cần thiết khi có nhu cầu. Vì nằm ở trung tâm quận 1, cho nên rất đông người dân đổ xô vào nơi này để làm hồ sơ. Vì vậy, có đôi khi hồ sơ bị ứ đọng, quá tải là chuyện bình thường.

    quan-1

    Liên hệ UBND quận 1 để làm gì?

    Tùy theo mục đích mà người dân liên hệ với Ủy ban nhân dân quận 1 để làm những công việc cần. Chẳng hạn như:

    + Liên hệ với phòng quản lý đô thị và phòng tài nguyên môi trường để: quy hoạch đất đai, xem đất đó có thuộc dự án nào, có bị tranh chấp, xem đất đó có phải dự án treo hay không, các vấn đề về sổ đỏ, sổ hồng,….Nói chung là liên quan tới công tác đất đai, tranh chấp, chủ quyền đất. Bên cạnh đó, 2 phòng ban này còn giải quyết các tranh chấp, đo đạc đất đai nữa.

    + Liên hệ với phòng tư pháp để chứng sao y, chứng thực mua bán đất hoặc các vấn đề như khai sinh, chứng từ, kết hôn,…

    + Liên hệ với phòng lao đông thương binh xã hội quận 7 để giải quyết các vấn đề liên quan tới lao động. Chẳng hạn như cấp giấy phép lao động, tiền lương,…

    CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA UBND QUẬN 1

    Sau 20 năm, được sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, HĐND, UBND Quận 1 Sài Gòn cùng với sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Phường, sự ủng hộ của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Phú Thuận đã phấn đấu vươn lên phát triển toàn diện và vững chắc. Mạng lưới đường giao thông, trường lớp, Trạm y tế được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của người dân, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Tốc đô tăng trưởng kinh tế năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu.

    Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giảm hộ nghèo tăng hộ khá, hiện Phường không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 16 triệu đồng/người/năm. Phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục và chuẩn y tế Quốc gia.

    An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, chương trình mục tiêu “3 giảm”. Đảm bảo tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đầu luôn được duy trì thường xuyên.

    Hệ thống chính trị từ Phường đến khu phố luôn được quan tâm củng cố, đảm bảo số lượng và chất lượng, có nhiều mô hình hay được Thành phố và Quận công nhận như mô hình “Chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân” nhằm giải quyết bức xúc của người dân trong các dự án chậm triển khai, thực hiện; mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng khu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao CLB Ông bà cháu khu phố 2; vận động nhân dân đóng góp trên 30 tỷ đồng nâng cấp đường, hẻm góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế xã hội…  

    Với những thành tích nêu trên, Phường được khen thưởng như sau:

    – Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.

    – Năm 2012 tập thể cán bộ và nhân dân phường Phú Thuận được tặng bằng khen Thủ tướng chính phủ.

    – Năm 2014 Đảng bộ phường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

    – Năm 2016 Đảng ủy Phường được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen trong công tác thực hiện công trình “Dân vận khéo” đối với công trình Khu sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao CLB Ông bà cháu Khu phố 2 và tập thể CLB Ông bà cháu khu phố 2 cũng được UBND Thành phố tuyên dương điển hình “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả năm 2016”.

    quan-1

     Nhận báo giá & khuyến mãi chi tiết từ chủ đầu tư

     CƠ QUAN CÔNG AN QUẬN 1

     ĐỊA CHỈ VÀ LỊCH LÀM VIỆC TRỤ SỞ CÔNG AN QUẬN 1

     Trụ sở Công an Quận 1 đặt tại địa chỉ: 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Công an Quận 1 làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết.
      

     quan-1

     Trụ sở Công an Quận 1 đặt tại địa chỉ: 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

     Giờ làm việc: Bộ phận tiếp công dân của Công an Quận 1 làm việc giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết. Người dân liên hệ làm việc trong khung giờ như sau:

     • Giờ làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
     • Giờ làm việc buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

     Ngoài ra, Công an Quận 1 luôn bố trí đội ngũ Cán bộ, Chiến sĩ trực ban 24/24 để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người dân, cơ quan, tổ chức khi có vấn đề phát sinh.

     Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Công an Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

     Công an Quận 1 là cơ quan chuyên trách, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn Quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh. Chức năng, nhiệm vụ của Công an Quận 1 thể hiện cụ thể như sau:

     • Tham mưu cho Huyện ủy – Uỷ ban nhân dân Quận 1 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác;
     • Nắm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tham gia vào quá trình thu thập hồ sơ, giải quyết, xử lý các hành vi trái pháp luật, gây mất trật tự an ninh, an toàn trên địa bàn;
     • Đề xuất với cấp uỷ Đảng, UBND cùng cấp và cơ quan Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó;
     • Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác; quản lý vật liệu nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, quản lý về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện theo phân cấp và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công an;
     • Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể duy trì củng cố phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trên địa bàn.